کلسیم بار آبیش

۱۰,۰۰۰ تومان

کنجی بارآبیش

۱۱,۰۰۰ تومان

گانوبار

۱۱,۰۰۰ تومان

کوکوبار آبیش

۱۲,۰۰۰ تومان

انرژی بار

۱۲,۰۰۰ تومان

پروتئین بار ۴۰ درصد آبیش

۱۲,۰۰۰ تومان

پروتیین بار۶۰ درصد آبیش

۱۳,۰۰۰ تومان

ویتا بار آبیش

۱۵,۰۰۰ تومان

پروتئین بار c-8

۱۵,۰۰۰ تومان

کاکامو پلاس آبیش

۱۵,۰۰۰ تومان

پروتیین بار کاکامو آبیش

۲۰,۰۰۰ تومان

قند قهوه ایی ۳۵۰ گرمی آبیش

۳۸,۰۰۰ تومان

شکر قهوه ایی ۵۰۰گرمی آبیش

۳۸,۰۰۰ تومان

نبات قهوه ایی آبیش

۳۹,۰۰۰ تومان

رب زرشک

۴۳,۵۰۰ تومان

رب لیمو عمانی

۴۳,۵۰۰ تومان

رب آلو آبیش

۴۳,۵۰۰ تومان

رب انار آبیش

۴۳,۵۰۰ تومان

شکرقهوه ایی ۹۰۰گرمی آبیش

۴۸,۰۰۰ تومان

قند قهوه ایی۷۰۰گرمی آبیش

۴۸,۰۰۰ تومان

شیره خرما طبیعی وارگانیک آبیش

۴۹,۰۰۰ تومان

شیره انگور طبیعی و ارگانیک آبیش

۵۳,۰۰۰ تومان

شیره توت طبیعی و ارگانیک آبیش

۵۵,۰۰۰ تومان

چهار شیره آبیش

۵۵,۰۰۰ تومان

شیره سیب آبیش

۵۵,۰۰۰ تومان

سرکه سیب طبیعی وارگانیک آبیش

۵۷,۰۰۰ تومان

شیره انجیر طبیعی وارگانیک آبیش

۵۷,۰۰۰ تومان

سرکه انگور ارگانیک وطبیعی

۵۷,۰۰۰ تومان

سرکه خرما طبیعی وارگانیک آبیش

۵۷,۰۰۰ تومان

پنج شیره آبیش

۵۸,۰۰۰ تومان

سه شیره وارگانیک آبیش

۶۴,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی ارگانیک

۶۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی طبیعی وعسلی آبیش

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی و ارگانیک آبیش

۶۷,۵۰۰ تومان

کره بادام درختی طبیعی وارگانیک آبیش

۸۵,۰۰۰ تومان
ما عاشق محصولاتی هستیم که تولید میکنیم.محصولات

محصولات آبیش چه ویژگی هایی داره؟

مهمترین رسالت ما حذف نگهدارنده ها ورواج تغذیه سالم وطبیعیه تا بتونیم بیشتر کنار هم باشیم .

۱۰۰%
 

بدون قند ویژه
ورزشکاران

۱۰۰%
 

بدون نگهدارنده
وافزودنی

پروتیین بارهای آبیش
۱۰۰%
 

ارگانیک سالم و
طبیعی

۱۰۰%
 

رژیمی وپروتئینی
وگان

مجله آبیش

مطالب وترکیبات ارزشمند